Dane Kontaktowe:


DOMPOS

Wałbrzyska 7a
Świebodzice

Andrzej Olszówka

Tel.: 74/666-80-90
Fax: 74/666-80-90
Kom.: 698-757-544 aolszowka@dompos.pl

ksiegowosc@dompos.pl

tech@dompos.pl


Telefony alarmowe

 Pogotowie  Ratunkowe

999

 Straż Pożarna

998

 Policja

997

 Straż Miejska

74/666 95 92

 Pogotowie
 Energetyczne 

991

 Pogotowie  Gazowe

992

 Pogotowie    Wod.-Kan. 

603 174 617

Awarie i usterki DOMPOS

 TEL: 

698 757 544
Dane Kontaktowe


Jak do nas trafić?

DOMPOS Zarządzanie Nieruchomościami

Misją firmy jest:

dążenie do uzyskania satysfakcji z zarządzania powierzonym mieniem, oraz permanentne doskonalenie się na wielu płaszczyznach w zakresie zarządzania powierzonym mieniem,

Celem firmy jest:

wypracowanie porozumienia w zakresie wspólnego działania na rzecz poprawy stanu zarządzanej nieruchomości,
Firma gwarantuje:

Jawność i czytelność wykonywanych czynności zarządcy oraz dostarczenie zlecającym oczekiwanego zadowolenia z właściwego zarządzania. • w zakresie zarządzania:

 • Prowadzenie monitoringu firm wykonujących usługi w okolicznych miastach, mających na celu porównanie cen świadczonych usług.

  Dążenie do racjonalnego ponoszenia kosztów ogólnych z tytułu obsługi nieruchomości w branżach: elektrycznych, hydraulicznych, gazowych i kominiarskich.

  Przedkładanie zlecającym wykonywanie usług - ofert wykonawców przed podjęciem decyzji o ich wykonaniu.

  Po przejęciu nieruchomości - zlecanie przeprowadzenia inwentaryzacji przewodów i kanałów dymowych oraz wentylacyjnych, mające na celu dokonywanie opłat zgodnych ze stanem faktycznym.

  Po dokonywanych przeglądach budynków sporządzanie długookresowych planów prac remontowych oraz szacowanie ich kosztów.

  Pracownicy zatrudnieni w firmie posiadają długoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania, techniczno-budowlanym oraz księgowości.

  W celu właściwego świadczenia usług zakupiony został program i sprzęt komputerowy.

  Możliwość bezpośredniego kontaktu zlecających usługi z zarządcą i pracownikami firmy oraz możliwość załatwiania spraw po godz. 15:00, gdyż od poniedziałku do czwartku godziny urzędowania pracowników w firmie są od godz. 9:00 do 17:00 natomiast w piątek od godz 7:30 do 13:00.

  Zwoływanie i organizowanie corocznego zebrania, najpóźniej do końca marca każdego roku,

  Poddawanie się raz do roku ocenie w zakresie świadczonych usług przez firmę, w tym celu zlecającym usługi przedłożona zostanie ankieta mająca na celu ocenę pracy firmy.

  Pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania.

  W zakresie obsługi nieruchomości komercyjnych:
  Pozyskiwanie i obsługa najemców,
  Analizowanie i rekomendacja warunków ofert najmu oraz stawek czynszów,
  Obsługa i nadzór nad realizacją zawartych umów,
  Prowadzanie działań marketingowych w na rzecz pozyskiwania klientów,
  Naliczanie czynszu i opłat z tytułu umów najmu oraz ich windykacja, • w zakresie obsługi finansowej:

 • Prowadzenie księgowości przy pomocy specjalistycznego programu komputerowego.

  Prowadzenie rachunków bankowych Wspólnot mieszkaniowych za, które bank nie pobiera opłat, przez co zmniejszą się ogólne koszty eksploatacyjne.

  Gromadzenie środków finansowych na oprocentowanym rachunku pomocniczym, które są kapitalizowane w okresie comiesięcznym.

  Ubezpieczenie budynku położonego na tej nieruchomości zgodnie z podejmowanymi w tym zakresie decyzjami zlecających,

  Opłacanie podatków i innych opłat publiczno-prawnych, chyba że są opłacane bezpośrednio przez zlecających usługi.

  Opracowywanie projektów planu gospodarczego w zakresie ustalonym pomiędzy stronami, w tym przychodów i wydatków z tytułu gromadzenia środków finansowych na rachunku pomocniczym.

  Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, a także bieżących informacji o poniesionych kosztach w zakresie utrzymania i przychodach nieruchomości,

  Pobieranie i windykacja należności z tytułu pożytków jak i innych przychodów, oraz innych należności wynikających z kosztów obsługi nieruchomości.
  Prowadzenie stosownej księgowości, w zakresie rozliczania kosztów i dokonywania operacji finansowych w zakresie ustalonym pomiędzy stronami,
  Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, a także bieżących informacji o poniesionych kosztach utrzymania i przychodach nieruchomości,

  Prowadzenie sprawozdawczości wobec: Urzędu Skarbowego i WUS ZUS i innymi instytucjami oraz reprezentowanie ich na zewnątrz.

  W celu zmniejszenia opłat z tytułu obsługi prowadzenia rachunków bankowych dla właścicieli zlecających naszej firmie wykonywanie usług, firma DOMPOS na mocy porozumienia z Bankiem BPH S.A w Krakowie zawarła porozumienie na dokonywanie opłat w placówce BPH mającej siedzibę w Świebodzicach przy ul Kopernika 3. Korzystne warunki porozumienia powodują, że Zleceniodawcy usług mają możliwość dokonywania opłat po niższych stawkach niż występują w innych punktach i placówkach miasta Świebodzic.


 • w zakresie obsługi technicznej:

 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,

  Kontrolę techniczną i okresowe przeglądy nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,

  Zawieranie umów z podmiotami gospodarczymi na dostawę mediów – kontrola realizacji i rozliczenie umów.

  Zlecanie bieżących konserwacji i drobnych napraw,

  Zawieranie i negocjowanie umów na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych – nadzorowanie, odbiór prac i rozliczenie umów,

  Uczestnictwo właścicieli przy odbiorze prac remontowych oraz przy dokonywaniu przeglądów budynków na częściach wspólnych.

  Usuwanie awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej na warunkach określonych w umowie o zarządzanie,

  Wykonywanie ocen robót i prac remontowych oraz nadzór nad ich wykonawstwem.


DOMPOS - Zarządzanie Nieruchomościami